Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

64-733 Drawsko

ul. Powstańców Wielkopolskich 83/85

tel. (67) 256-90-14

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1664279
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 151 dni

Kontakt

64-733 Drawsko
ul. Powstańców
Wielkopolskich 83/85
tel. (67) 256-90-14

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2015/2016
Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

§1

1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników oraz postępowanie w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika.

2. Każdy rodzic ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do jego postanowień w praktyce.

3. Wypożyczanie jest dokonywane przez nauczyciela bibliotekarza.

4. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza na karcie czytelnika.

§2

1. Podręczniki wypożyczone uczniom stanowią własność Szkoły.

2. Podręczniki użytkowane są przez okres minimum trzech lat.

3. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 lub później.

4. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 3 września danego roku szkolnego.

5. Termin zwrotu podręcznika mija w połowie czerwca (ostateczny termin ustala nauczyciel bibliotekarz).

6. W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 5.

7. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust. 6, rozumie się w szczególności przejście ucznia do innej szkoły, objęcie ucznia specjalnymi formami nauki lub wychowania.

§3

1. Na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia wskazanego w §2 ust. 4, uczniowie za pośrednictwem wychowawcy pobierają z biblioteki podręczniki.

2. Na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym wychowawca informuje rodziców uczniów o zasadach odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik.

3. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników.

§4

1. Uczeń jest zobowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania.

2. Zabrania się:

1) Wyrywania kartek z podręcznika,

2) Robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itd.,

3) Sklejania kartek podręcznika,

4) Brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,

5) Nacinanie kartek nożyczkami.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, oznaczają uszkodzenie podręcznika.

4. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają ich wykorzystanie.

§5

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w §2 ust. 5 rodzic dziecka jest zobowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.

2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły.

§6

1. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.