Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

64-733 Drawsko

ul. Powstańców Wielkopolskich 83/85

tel. (67) 256-90-14

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1664321
 • Do końca roku: 343 dni
 • Do wakacji: 151 dni

Kontakt

64-733 Drawsko
ul. Powstańców
Wielkopolskich 83/85
tel. (67) 256-90-14

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-01-22

Imieniny: Dominiki, Mateusza

PROCEDURA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ

I. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ UCZNIA

 1. W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Karty Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.
 2. Procedury wewnętrznego postępowania wyjaśniającego:

-        Uczeń powiadamia o zajściu wychowawcę/pedagoga szkolnego/Rzecznika Praw Ucznia/bądź innego nauczyciela;

-        Powiadomiona osoba zgłasza zaistniały fakt dyrektorowi szkoły;

-        Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem i uczniem, w obecności rodzica (prawnego opiekuna), po zasięgnięciu opinii wychowawcy na ten temat;

-        Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci:

 • Upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/,
 • Upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/;

-        Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani;

-        Wszystkie czynności wykonywane w ramach postępowania wewnątrzszkolnego dokumentowane są protokołem, który składa się  z wyjaśnień uczestników postępowania.

 1. Jeżeli postępowanie wewnątrzszkolne potwierdza powtarzające się naruszenia godności osobistej ucznia, po dwukrotnym upomnieniu danego nauczyciela, przy kolejnym zdarzeniu dyrektor szkoły ma obowiązek skierować stosowne zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego.
 2. W przypadku ewidentnego naruszenia godności osobistej ucznia, niezwłocznie wszczyna się procedurę postępowania zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi bez prowadzenia wyżej przedstawionego postępowania.

II. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA.

Definicja

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela/pracownika szkoły uznajemy:

 1. Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach
 2. Prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestów;
 3. Nagrywanie/fotografowanie ww. bez ich wiedzy i zgody;
 4. Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej;
 5. Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej;
 6. Pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników;
 7. Naruszenie ich nietykalności osobistej.
 1. Procedura postępowania i przepływu informacji.

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela/pracownika niepedagogicznego szkoły:

- należy zgłosić ten fakt do dyrektora szkoły;

- dyrektor szkoły zawiadamia o zajściu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia;

- dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia o zajściu policję, która prowadzi dalsze postępowanie.

 1. W przypadku, gdy stwierdzi się naruszenie godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia, poza terenem szkoły:

-        Poszkodowany powiadamia policję, która prowadzi dalsze postępowanie.

 1. Sankcje wewnętrzne wobec ucznia:

- zgodnie z Regulaminem Oceny Zachowania w ramach WSO.